Disruptieve demografie

Martin Bleijenburg 06-07-2017
1037 keer bekeken 0 reacties

We willen graag zoeken naar een onderzoeksmethode die beter inzicht geeft in veranderingen in de woningmarkt én hoe daar met je woningbouwprogramma beter op te anticiperen. Tags: woningmarkt, prognoses.

WAT IS HET

De essentie is dat we met elkaar vast moeten stellen dat de traditionele prognosemodellen qua demografische ontwikkelingen en woonbehoefte steeds minder betrouwbaar zijn, of anders gezegd, de feitelijke bevolkingsontwikkeling wijkt steeds meer af van de prognoses. Dat komt vooral door het feit dat de veranderingen in de samenleving zich vaker, sneller en heviger manifesteren dan voorheen. Met ons experiment willen we graag zoeken naar een onderzoeksmethode die beter inzicht geeft in veranderingen in de woningmarkt én hoe daar met je woningbouwprogramma beter op te anticiperen.

 

WAAR STAAN WE NU

In de Woonkeuken van 2 februari jl. hebben we het idee voor het eerst geopperd om hier wat mee te doen. In de Woonkeuken van 10 maart hebben we dit onderwerp nader verkend en een voorstel gepresenteerd over hoe het aan te pakken. De aanwezigen waren hier enthousiast over en er was voldoende animo. Zo ontstond een klankbordgroep van 8 personen. In een eerste bijeenkomst van 21 april ging die aan de slag met het uitdiepen van het onderwerp en vond er uitwisseling plaats over de onderzoeksvraag en er werd een plan van aanpak geformuleerd. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Woonkeuken van 31 mei wordt daarover gerapporteerd en krijgen we mogelijk weer input voor het vervolg.

 

UITKOMST EXPERIMENT

Wij voelen de noodzaak om aan de slag te kunnen gaan met het ontwikkelen van een onderzoeksstrategie waarmee we beter kunnen inspelen op disruptieve veranderingen op de woningmarkt. We hopen voor dit project draagvlak te krijgen zodat we stappen kunnen gaan maken. En die zijn hard nodig. Er is grote behoefte aan scenarioplanning. Die verbetering komt alleen maar tot stand als je dingen beter weet, informatie hebt op basis waarvan je accurate voorspellingen en aanpassingen kunt doen. Een mooi voorbeeld is te vinden bij Rijkswaterstaat die op basis van disruptieve overstromingsscenario’s de waterkering in Nederland zodanig wendbaar maakt (o.a. door ophoging dijken en ‘ruimte voor de rivier’) dat het risico van een ernstige overstroming is teruggebracht naar eens in de 10.000 jaar. Er is meer ruimte om gebieden onder te laten lopen, waardoor de overstromingsdreiging in bebouwd gebied kleiner wordt. Analoog aan de waterwerken hebben we ook behoefte aan een meer wendbare woningbouwprogrammering, om grote veranderingen zoals als gevolg van migratie te kunnen opvangen.

 

In de woningmarkt is exact hetzelfde aan de orde. Daar hebben we te maken met disruptieve demografie. Hét issue is hoe we de schokkende bewegingen op die markt kunnen opvangen en wat we nú kunnen doen op die vraag. Je moet gevoel krijgen bij de (toekomstige) woonbehoefte en hoe zorgen we er vervolgens voor dat de woningmarkt zo wendbaar is dat hij mee kan bewegen.

 

Om dat goed te kunnen is een methode om je de onderzoeksvraag van 10 jaar geleden stellen en traditioneel kijken. Hoe zou die prognose uitgewerkt moeten hebben en analyseer daarna het verschil daartussen en hoe de uitkomst werkelijk was. Met big data-analyse kun je daar vervolgens betere en krachtiger modellen uit destilleren. De conclusies kunnen we dan doortrekken naar de toekomst. En dan hebben we dus betere prognosemodellen ter ondersteuning van scenarioplanning. Het is veelbelovend – en de behoefte is er, dat durven we wel te zeggen.

 

DE STADSCHEQUE

De cheque is voor de ‘zekerheid’ nog niet gebruikt. Ik wil ‘m later in het traject inzetten als we bijvoorbeeld in een fase zijn dat er behoefte is aan een instrumentele oplossing, bijvoorbeeld voor software die nodig is. Ik zie de stadscheque als ‘trigger money’.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen