Ader van Stadshagen

Martin van den Berg 06-07-2017
1119 keer bekeken 0 reacties

Als buurtbewoners van de VINEX-wijk Stadshagen raken wij geconfronteerd met een veelheid aan onderwerpen en faciliteiten die de aandacht vragen. Bijvoorbeeld mobiliteit, recreatie, ondernemerschap, duurzaamheid, onderwijs en kinderopvang. Tags: functiemenging, bewonerskracht.

WAT IS HET

Stadshagen is een VINEX wijk in Zwolle De invulling ervan is met name gericht op wonen. Dit monotone karakter van de wijk heeft consequenties voor haar toekomstige aantrekkelijkheid. Als buurtbewoners raken wij in dat kader geconfronteerd met een veelheid aan onderwerpen en faciliteiten die de aandacht vragen. Zaken als mobiliteit, recreatie, ondernemerschap, duurzaamheid, onderwijs en kinderopvang. We constateren dat er hiervoor telkens afzonderlijke loketten/zuilen zijn terwijl deze onderwerpen in samenhang bepalend zijn voor de kwaliteit en identiteit deze wijk. Wij zijn op zoek naar een identiteit voor Stadshagen die geladen wordt met innovatie, participatie, ondernemerschap en duurzaamheid. Zodat de wijk een attractief, gemengd, hoogwaardig en hip stadsdeel wordt en grote aantrekkingskracht uitoefent op bewoners en mogelijk zelfs onze kinderen.

De ontwikkeling van het nieuwe station “Stadshagen” biedt de unieke gelegenheid om met de diverse ideeën aan de slag te gaan en de diverse zuilen samen te brengen om zo Stadshagen en Zwolle een toonaangevend voorbeeld te laten zijn. Het station moet veel meer worden dan een station. Het moet een knooppunt worden voor mobiliteit voor Stadshagen en de omliggende kernen.

 

Het heeft de potentie om het logistieke centrum voor de wijk te zijn, nieuwe mobiliteitssystemen te introduceren en daarmee bij te dragen aan reductie van verkeersbewegingen in de wijk. Het moet een centrum zijn van waaruit blijvend geïnnoveerd kan worden. De stationslocatie verdient het om onderdeel te worden van een ader met de Stadshoeve, het winkelcentrum Stadshagen, Het Zonnehuis, het CSV sportterrein en het Strandhuis aan de Milligerplas. Door onderlinge betrokkenheid en ondernemerschap zullen zij elkaar enorm kunnen versterken. Door aan de stationslocatie ook een sport- en onderwijslocatie te verbinden, ontstaat de gelegenheid om een complex van innovatie te realiseren waar studenten bij worden betrokken, werkgelegenheid wordt gestimuleerd en de kosten en baten worden geoptimaliseerd. Tevens kan deze locatie worden ingezet voor het opwekken van energie waarin door inwoners van Stadshagen wordt geparticipeerd.

 

WAAR STAAN WE NU

We hebben veel gesprekken gevoerd met de gemeente, de provincie en pakketbezorger DHL, maar ook met ondernemers en het e-commerce platform Zwolle (met o.a. de ‘Wehkamp’ en soortgelijke). Zo ontstaan er nieuwe ideeën en prachtige kansen en mogelijkheden. En niet onbelangrijk, we constateren dat er veel draagvlak is en hebben de nodige vooruitgang geboekt.

 

UITKOMST EXPERIMENT

Het is ons duidelijk geworden dat het enorm kansrijk ik wat we willen en bedenken, maar we zijn aan het zoeken naar een vorm die het vervolg richting geeft. Wij zijn de aanjagers, maar geen professionals. Daarom vragen we de hulp van vakmensen om de zaak in goede organisatorische steigers te (laten) zetten, zodat alles beter tot bloei én verder komt. Een mix van ambtelijke ondersteuning en inzet van studenten zal dit experiment in een volgende fase kunnen brengen, waarin concretere planvorming van ons experiment kan worden gerealiseerd. Het is belangrijk onderwijs, ondernemen en overheid hier snel met elkaar te verbinden. Per stap kun je zo kijken naar de samenstelling van stakeholders die betrokken zijn.

 

DE STADSCHEQUE

De cheque gebruiken we voor het laten maken van een presentatie van onze ideeën en plannen door een goed bureau. Zo hopen we andere mensen te kunnen betrekken om ons experiment te professionaliseren en weer een stap verder te brengen.

 

EXTRA OUTPUT/VERVOLG

We zijn heel breed begonnen en hebben zoveel mogelijk partijen, partners en ondernemers erbij betrokken. In ons enorm verzuilde land blijkt is dit de juiste aanpak gebleken. Wij als bewoners zijn bij uitstek dé partij om alles en iedereen bij elkaar te kunnen krijgen. Een prachtige leerzame ervaring met een experiment dat het verdient verder te worden ontwikkeld.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen